Categoriearchief: Uncategorized

Goed werkgeverschap

HRMGoed werkgeverschap

Wat is er beter op deze Dag van de Arbeid dan aandacht te besteden aan een uitwas op de arbeidsmarkt. De verontwaardiging over het bedrijf bookingcom is diep en algemeen. In 2019 maakte het bedrijf een miljardenwinst en sluisde dat door naar de aandeelhouders. Met als bizar sluitstuk dat het bedrijf vanwege de corona crisis aanklopt bij de overheid om financiële steun, want – zo klinkt de dreiging – anders volgen massaontslagen. Een simpele rekensom leert dat de 5000 medewerkers met een gemiddeld jaarsalaris van € 50.000 per jaar, leidt tot een totale loonsom van € 250 miljoen. Met andere woorden: als het bedrijf € 0,5 miljard terughaalt, dan kan het zijn werknemers ruim twee jaar betalen. Tegen die tijd zal er weer winst zijn. De wet verplicht werkgevers tot goed werkgeverschap en stelt 6 beginselen:

  1. Wees zorgvuldig – houd rekening met relevante feiten en belangen
  2. Geen misbruik van positie – werknemers mogen niet overgeleverd zijn aan willekeur
  3. Motiveer ingrijpende beslissingen – onderbouw beslissingen
  4. Vertrouwensbeginsel – Maak verwachtingen van werknemers waar
  5. Gelijkheidsbeginsel – maak geen onderscheid tussen werknemers
  6. Ongevallenverzekering – zorg voor een behoorlijke verzekering

Tot nu toe passen we deze beginselen toe op de interne organisatie. Het lijkt er nu op dat deze beginselen  niet gelden voor de andere belanghebbenden, zoals de raden van bestuur, commissarissen en aandeelhouders. Beginselen zijn een teken van beschaving hoe we met elkaar de samenleving en de arbeidsorganisaties inrichten en verzorgen. Het gedrag van bookingcom en andere bedrijven laat zien dat voor hen de beginselen en het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een abstractie of leeg begrip vormen. Bookingcom is niet zorgvuldig, maakt misbruik van de positie van aandeelhouders, motiveert niet de beslissing, maakt wel onderscheid tussen aandeelhouders en medewerkers en zorgt niet voor een behoorlijke verzekering voor haar werknemers in deze tijd van crisis.

Proefproces

Mijn suggestie is daarom een proefproces tegen bookingcom aan te spannen bij de rechter. De rechter kan dan een uitspraak doen over de reikwijdte van de wettelijk vastgestelde beginselen van goed werkgeverschap. De maatschappelijke schade van het niet benutten van miljarden winsten voor werk- en rechtszekerheid en het afschuiven van de eigen verantwoordelijkheid worden nu echt te dol. Op 1 mei 1890 demonstreerden miljoenen mensen voor de 8-urige werkdag, betere arbeidsvoorwaarden en behoud van vrede. Laten we nu met moderne middelen verbetering afdwingen.

Henk Bruning

Neem tijd voor dilemma’s

Plezier in het werk

Neem tijd voor dilemma’s

De corona crisis leidt tot serieuze dilemma’s van onszelf in de omgang met anderen. Help elkaar met de nieuwe en lastige dilemma’s om te gaan. Meest in het oog valt de beslissing een patiënt of een andere patiënt op de IC toe te laten. De beslissing om gedupeerde ondernemers met spoed van geld te voorzien om de eerste nood te lenigen, strijdt met het risico op fraude. Voor handhavers op straat is het dilemma fysiek te handhaven of vanwege de eigen gezondheid op afstand te blijven. Onze regering heeft als dilemma: bied ik directe steun aan Italië en Spanje of pas ik een procedure toe? Voor vele burgers: ga ik mijn oude vader of moeder ontmoeten of pas ik me aan het isoleerbeleid van de instelling aan? Veel dilemma’s zijn al in protocollen opgelost en dat scheelt natuurlijk in steeds weer dezelfde afweging te maken. Zo luidt het protocol van IC-intensivisten om mensen boven de 80 jaar, met ziekte en een slechte prognose en voor verkeersslachtoffers voor wie het er slecht uitziet, niet meer op de IC op te nemen. Is er geen duidelijk protocol, dan helpt het om dilemma’s, waarbij gevoelens, morele waarden, regels en wetten met elkaar strijd voeren, zorgvuldig te onderzoeken. Om wroeging achteraf te voorkomen, maar vooral om ingrijpende beslissingen te kunnen nemen en uit te leggen aan belanghebbenden: We hebben terdege rekening gehouden met de schade die onze beslissing u berokkent.

Dilemmaonderzoek via moreel beraad

Het 7 stappen is een effectieve en efficiënte methode voor collegiaal onderzoek van een dilemma:

Stap 1: Voor welke tweestrijd sta ik: doe ik dit of doe ik dat?

Stap 2: Wie zijn de belanghebbenden? Wat zijn hun rechten en belangen?

Stap 3: Wat zijn de feiten? Wat zeggen wetgeving en codes? Is meer informatie nodig?

Stap 4: Benoem de argumenten voor beide beslissingen. Sta open voor argumenten van anderen

Stap 5: Weeg de argumenten aan de hand van professionele waarden en wetten; reken met gevolgen en bepaal of er wellicht smoezen (verzinsels) in het geding zijn

Stap 6: Beslis: welke argument geeft de doorslag, maar ook welke schade levert mijn beslissing op voor andere belanghebbenden? Bepaal vanuit de tegenargumenten hoe we schade kunnen beperken.

Stap 7: Ga na: Voel ik mij moreel en professioneel goed bij de genomen beslissing? Indien  niet goed, dan is heroverweging gewenst. Indien wel goed de beslissing uitvoeren.

Uitlegbaar

De beslissing is nu van argumenten voorzien en uitlegbaar vanuit de professionele of bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het moreel beraad neemt de morele druk weg, genereert moed om kritisch te zijn en overtuiging om een lastige beslissing te nemen. Bovendien ontstaan heldere protocollen. Goed om te weten is dat elke beslissing voorlopig is, maar op basis van nieuwe informatie kan en moet worden herzien. Neem ook in de huidige crisis tijd om te heroverwegen, samen met je collega’s.

Henk Bruning, trainer moreel beraad

Bied als topambtenaar weerstand

lelystad-2

 

 

 

 

 

 

Bied als topambtenaar weerstand

De bewegingsvrijheid van topambtenaren en hun weerbaarheid is beperkt. Ministers en parlement zetten immers de koers uit, aldus hoogleraar Van den Berg en directeur School voor openbaar bestuur Ferwerda in de Volkskrant van 28 januari. Vanuit het belang van de 7 beginselen van goed bestuur is dat te kort door de bocht. Ervaren topambtenaren weten hoe zij de beginselen in de praktijk toepassen en kunnen politieke bestuurders en Tweede Kamerleden daarin onderwijzen. De heksenjacht op burgers die een toeslag ontvingen is gestart met de verontwaardiging in de Tweede Kamer die draconische maatregelen eiste. Voor topambtenaren is het dan zaak om “neen’ te durven zeggen tegen de minister en de Kamer. De belastingdienst heeft als basiswaarden geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid. Belastingambtenaren zijn gewoon te werken volgens de waarden rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Waarden die een politiek besluit opeens uitholt met alle verwarring van dien. Het nieuwe beleid blijkt namelijk strijdig met bijvoorbeeld het beginsel behoorlijke contacten met burgers. Dan is initiatief van topambtenaren essentieel om die waarden in dialoog te brengen en naar de minister te onderbouwen als iets echt niet uitvoerbaar is. Zoals scheidend politiecommissaris Erik Akerboom vandaag stelt: Mijn voorganger had in 2016 vaker ‘nee’ tegen de reorganisatie moeten zeggen. Mag het niks kosten? Sorry, dan kan het niet.

Democratie leer je van elkaar

Gebruik als topambtenaar die professionele waarde om ministers en Tweede Kamerleden te leren wat hun rol is. Ook zij hebben beloofd zich aan de Grondwet en de beginselen van deugdelijk bestuur te houden. Daarmee gaat de ambtenaar niet op de stoel van wetgever zitten, maar draagt  bij aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid om slecht bestuur te voorkomen. En uiteraard ook de tranen van premier Rutte.

Henk Bruning

Beginselen goed bestuur niet toegepast op uitbreiding Schiphol

lelystad-2

Beginselen goed bestuur niet toegepast op uitbreiding Schiphol

De uitbreiding van Schiphol en Lelystad Airport was het thema van de Alders tafel. Na 10 jaar is de tafel begin 2019 gecrasht. Zonder advies aan de minister maar met maatschappelijke teleurstelling en verminderd vertrouwen tussen burgers en overheid. Een ernstige aantasting van de democratische rechtsstaat.  Als adviseur goed bestuur & integriteit en als betrokken burger heb ik de besluitvorming rond de uitbreiding van Schiphol onderzocht. Het blijkt dat de 7 beginselen van deugdelijk bestuur nauwelijks bekend zijn of vanwege onkunde en onwil niet zijn toegepast. Net als bij andere kwesties (Oost Groningen, belastingdienst, stikstof, klimaat) geeft de overheid de regie uit handen en is niet duidelijk welke (tegengestelde) belangen zijn afgewogen. Concreet: de traditioneel innige relatie tussen de ministeries van I&W en Economische Zaken met KLM en Schiphol maken het algemeen belang ondergeschikt aan het bedrijfsbelang. In plaats van samenwerking zijn intimidatie en afwijzing van actieve burgers de praktijk.

Deugdelijk bestuur

In 2009 stuurde de minister van Binnenlandse zaken beginselen van goed bestuur naar de Tweede Kamer: Openheid & integriteit, participatie, behoorlijke contacten met burgers, doelgericht en doelmatig, legitimiteit, zelfreinigend lerend vermogen en verantwoording. Met als toelichting: De overheid kan niet zonder burgers en de burgers kunnen niet zonder overheid functioneren. In die wederkerigheid is een juiste balans nodig van rechten en plichten voor burgers en overheid. Het goede voorbeeld geven bevordert actief en verantwoordelijk burgerschap. Als niet goed voorbeeld prikkelt de casus Lelystad Airport tot nadenken over hoe de overheid de regie terug kan nemen in geval van complexe maatschappelijke vraagstukken. De beginselen van deugdelijk bestuur vormen de basis voor de regie en borgen het algemeen belang. Minister Cora van Nieuwenhuizen publiceert binnenkort de Luchtvaartnota 2020-2050. Haar dilemma is als volgt te schetsen: Beslis ik voor uitbreiding van de luchtvaart of werk ik aan een maatschappelijk breed gedragen oplossing met handhaving of zelfs vermindering van de luchtvaart? Om het vertrouwen terug te winnen van burgers zou het de minister sieren dit dilemma met de Tweede Kamer te onderzoeken.

Het onderzoeksverslag “Hoe de overheid het vertrouwen van burgers kan borgen” ondersteunt alle bestuurders en ambtenaren die met hart en ziel werken aan overheid en samenleving de beginselen te kennen en toe te passen.

Henk Bruning

Het onderzoek is te bestellen via henkbruning@me.com

Geeft Syrische islamitische en christelijke minderheid militaire bescherming

Plezier in het werk

Geeft Syrische islamitische en christelijke minderheid militaire bescherming

Wereldwijd ondersteunen Nederland en Europa talrijke landen met programma’s goed bestuur, integriteit en versterking van de rechtsstaat. Deze programma’s bieden trainingen, bewustwording, deskundigheidsvorming en gendergelijkheid. Eenmaal ‘thuis’ willen de deelnemers zelfbewust, enthousiast, geïnspireerd en vol goede moed met hun kennis aan de slag. Helaas valt het rendement van de investeringen soms tegen. Corrupte en dictatoriale dwarsliggers zijn daar debet aan. Maar ook onvoldoende ervaring met democratische besluitvorming bij de deelnemers. Democratie bouwen kost nu eenmaal tijd. Organisaties zoals VNG International, CILC, Helsinki Committee, Clingendael, Rekenkamer, Ecorys, maar ook private ondernemingen zoals PWC, EY, KPMG en vele andere doen goed werk en verdienen aan dit business model. Europese en Nederlandse belastingbetalers maken dit gelukkig mogelijk. In de Noord-Syrische regio hebben Syrische Koerden, Arabische stammen, Turkmenen, Mandeëers, Jezidi’s en christenen van diverse pluimage met hun strijdkrachten vele offers in de strijd tegen IS gebracht en tegelijk een moderne samenleving gecreëerd. Gebaseerd op mensenrechten, vrijheid en gelijke behandeling van vrouwen, mannen. Precies de EU-waarden die wij in onze programma’s promoten. Deze samenleving staat nu onder druk vanuit Syrië, Turkije en Rusland. Drie landen met een uiterst slechte reputatie op het gebied van democratie, oorlogsrecht en mensenrechten. Het einde van een veelbelovend maatschappelijk experiment en een nieuwe oorlog met veel burgerslachtoffers zijn hoogstwaarschijnlijk. Dat mag niet gebeuren en het is zaak om, naast diplomatie, zo snel mogelijk fysiek militaire bescherming te bieden.  Als uiting van solidariteit met een samenleving die de waarden van EU en NAVO in de praktijk brengt in de meest moeilijke omstandigheden. Maar ook vanwege dankbaarheid dat zij ons gered hebben van IS. Als mondiaal voorbeeld van een deugdelijke samenleving is Europa aan zet. Het initiatief van de Duitse minister van Defensie voor een internationaal gecontroleerde veiligheidszone met de NAVO verdient politieke en publieke steun. Zeker nu Turkije dreigend rept van ‘neutraliseren’ (lees: verpletteren) van Koerdische strijders.

Oproep

Laten we als professionele organisaties druk uitoefenen op onze opdrachtgevers, de regering en de Europese Commissie. Geweld is natuurlijk niet dé oplossing, maar beginselen, goed bestuur en integriteit zijn het waard verdedigd te worden. Tegenstanders van vrede en rechtsstaat moeten weten dat de NAVO en EU een grens trekken en serieuze bescherming bieden. Daarna kunnen EU en NAVO Turkije ondersteunen in zijn terechte wens om het enorme vluchtelingen probleem op een menswaardige wijze op te lossen in de regio.

Henk Bruning

Geef democratische lente beschutting

HRM

Geef democratische lente beschutting

Werd 15 jaar geleden schamper gesproken over goed bestuur en integriteit, anno 2019 is sprake van een voorzichtige doorbraak. Corruptie en misbruik van macht lijken een zaak van oude mannen en hun paladijnen. Met name de jonge generaties accepteren niet meer de terugkerende corruptieschandalen. Het meest krachtige symbool is de 22-jarige studente Alaa Salah uit Soedan in haar lange witte gewaad. Dezelfde bruidskleding die de moeders en grootmoeders droegen tijdens eerdere protesten tegen de dictatuur in de jaren ’70. Het vreedzaam wegsturen van de oude Bouteflika als president van Algerije, de verkiezing van de 45-jarige Zuzana Caputova als president van Slowakije – een beleefd, rustig persoon, vrij van agressie, kalm en zonder verdachtmakingen en beschuldigingen – en de terugkerende demonstraties tegen autoritaire en nationalistische regimes in de Balkan landen, Polen, Hongarije en Roemenië zijn hoopgevende signalen. Ook de bevolking van Ukraine stemde voor een drastische machtswisseling en verruilde een oligarch voor een acteur. In Turkije zet de nieuwe burgemeester van Istanbul, Ekrem Imamoglu, in op een verkiezingskoers gebaseerd op liefde, vriendschap, glimlach, vrede en kinderen. Wel iets anders dan de oorlogstaal van president Erdogan, en vele andere machthebbers ‘in het nauw’, die reppen van bedreigingen, complotten en vijanden. Hoopgevend is dat de vernieuwing van binnenuit komt en authentiek is. Het geeft aan dat wij met onze Westerse ondersteuning bescheiden moeten zijn. Geen grootschalige programma’s met teveel geld en te ambitieuze doelstellingen, maar maatwerk en op verzoek. De ontkieming van de lente in veel landen heeft tijd en rust nodig om te wortelen en te groeien. 7 mijlslaarzen van rijke donoren en Westerse experts zijn gevaarlijk en riskant.

Beschutting geven

Wat we als Europa en Westerse landen wel kunnen doen, is de nog grote macht en invloed van de oligarchen en dictators verkleinen. Hen isoleren, hun banktegoeden weigeren of bevriezen en mensen met misdaden op hun geweten de toegang tot onze landen ontzeggen. Dat kan op basis van de gedeelde en imponerende Europese waarden: eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat. Formele termen voor beleefd, vriendschap, vrij van agressie en vrede. Voor donor- en trainingsinstituten is het zaak de strategie te herijken naar de vraag: hoe kunnen we op een duurzame wijze de nieuwe bewegingen ondersteunen? Niet alleen in de landen zelf, maar ook in de lobby naar onze regeringen, Europese instituties en het monitoren van private bedrijven met hun zakenrelaties. De lente kan dan groeien naar een echte zomer.

Henk Bruning

 

Burgerlijke gehoorzaamheid

Verantwoord Bestuur

Burgerlijke gehoorzaamheid

Onlangs spraken Pauw/Jinek over de desastreuze gevolgen van de aardbevingen in het epicentrum van Loppersum. In de uitzending zagen we bewoners tot tranen toe gefrustreerd over het bestuur van de overheid. Freek de Jonge riep de burgemeester Hans Engels op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Wettelijk kan burgemeester Engels dat niet doen. We zagen een wanhopige burgervader vanwege de tegenwerking van het ministerie. Ondanks zijn nieuwjaarstoespraak waarin hij minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat oproept om “dit jaar ‘écht de eindverantwoordelijkheid’ te nemen in het gasdossier” delft Engels steeds weer het onderspit. De casus is interessant vanuit de principes van goed bestuur. Burgemeesters hebben een zorgplicht. Wanneer een burger zichzelf of een ander schade aandoet, kan de burgemeester besluiten tot gedwongen opname om de veiligheid te garanderen. Burgemeester Hans Beenakker van Tiel verbreedt die bevoegdheid in het VNG magazine van maart onder de titel “Geluk voor de gemeenschap”: “Gemeenten hebben een rol in het sturen op het geluk van hun inwoners. De inwoner staat centraal en niet langer het vakgebied van een ambtenaar (lees ministerie)”. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ondersteunt deze visie. “Samen leven en wonen, met een slagvaardig bestuur, duidelijk voor de mensen”. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is”. De missie van het ministerie van Economische Zaken (Wiebes) – “EZ staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland” – is afstandelijk. De missie bevestigt de praktijk in de Groningse aardbevingsramp dat EZ  aan de getroffen burgers niets te bieden heeft. Het ministerie vergroot alleen maar bureaucratie en leed. Wel heef minister Wiebes terecht de partijdige NAM uit het slagveld gehaald. Ook zegde hij op 5 oktober 2018 ruim € 1,5 miljard toe. Omdat EZ geen missie heeft voor het lokaal bestuur kan EZ dat budget beter per direct overhevelen naar het verantwoordelijke BZK, provincie en de getroffen gemeenten zoals Loppersum.

Pak als burgemeester de regie

Burgemeester Engels kan met de toezegging kordaat optreden naar zijn wanhopige burgers. Zij verkeren in direct levensgevaar en zijn psychisch ten einde raad. Zij verdienen de zorg van de burgervader. Kortom, burgemeester, stuur de lokale aannemers naar de ingestorte huizen en repareer deze onmiddellijk. De rekening kan naar BZK die zo haar missie kan waarmaken. Nood breekt wet! Mocht BZK tegenstribbelen, ook hier geldt een cultuuromslag, dan kan de provincie vanuit solidariteit garant staan. Zij heeft een reserve van ruim € 700 miljoen. Snelheid van handelen hoeft dus geen probleem te zijn. De burger staat voorop. Burgemeester Engels wil niet burgerlijk ongehoorzaam zijn. Door zijn grondwettelijke verantwoordelijkheid op te pakken en de schade direct op te lossen en zo de getroffen burgers te ondersteunen, is hij juist gehoorzaam aan de burgers. De regie pakken is de primaire taak van een burgemeester. Daarmee volgt hij Freek de Jonge. Vertrouwen wekken is de verbinding tussen geweten en doen. Dat is goed bestuur!

Henk Bruning

Bestuur en topambtenaar: spoor bijster

ToBeHonest-blog12-Henk

Bestuur en topambtenaar: spoor bijster

Als docent HRM beoordeel ik veel scripties, o.a. die over het UWV. De probleemanalyse is steevast gelijk. In 2012 halveerde het kabinet het budget omdat UWV het werk digitaal moet verrichten. Ondanks het massaontslag blijft de hoofddirectie streven naar excellente dienstverlening met de invoering van zelfsturende teams. Recente nieuwsberichten stemmen somber. “UWV keert illegaal levenslange uitkeringen toe. Topman geeft uitleg over grootschalige WW-fraude: Niet genoeg prioriteit. PvdA VVD onderzoeken of het UWV op de schop moet. Zij geven aan dat het met goed bestuur slecht is geregeld. Minister Koolmees geeft aan dat hij aan oplossingen werkt.” Op deze manier husselen politiek en professionals hun rollen door elkaar. achter De politiek geeft aan wat er moet gebeuren; goed opgeleide ambtenaren worden geacht aan te geven of en zo ja hoe zij denken dat wat te realiseren. Niet voor het eerst in de geschiedenis bemoeit de politiek zich met de werkwijze binnen ambtelijke organisaties. Lang geleden moest de Belastingdienst naast het innen van belastingen ook uitkeringen gaan verzorgen. Alsof je de in- en verkoopafdeling bij elkaar zet. Fataal! Ook de Belastingdienst kampt met grote problemen en kan de basiswaarden geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid nauwelijks meer realiseren. Het UWV hangt nu aan de schandpaal. Was dit te voorkomen geweest?

Aansporen 

In 2007 interviewde ik de toenmalig directeur van de Belastingdienst over integriteit. Zij zei: “Essentieel is durf. Er zijn maar weinig mensen écht autonoom. Je moet ook neen durven zeggen tegen je politieke opdrachtgevers, als iets echt niet uitvoerbaar is. Dan moet je ook niet bang zijn je baan te verliezen.” Die lef ontbreekt bij huidige ambtelijke topbestuurders. Zij nemen voor zoete koek onrealistische politieke beslissingen en zetten die om in fataal beleid. De moed zit ook niet bij de politieke bestuurders. Kom niet met oekazes  maar pleeg overleg met de ambtenaren over doel en middel. Met als tragisch resultaat dat van medewerkers het onmogelijke wordt geëist, de samenleving verward raakt en is opgezadeld met enorme onkosten. En passant daalt het vertrouwen in de overheid drastisch. Intussen trekken vakmensen in hun scripties de juiste conclusies om de organisatie excellent te laten functioneren. Zij blijven bij hun leest. Helaas tonen directies ook hier gebrek aan moed en doorpakken. Met de aanbevelingen wordt bitter weinig gedaan. Het is tijd dat politieke bestuurders en topambtenaren zich serieus afvragen of zij nog wel de juiste persoon in de juiste functie zijn. Zo niet, maak dan plaats!

Henk Bruning

Een zonnige toekomst

Plezier in het werk

Een zonnige toekomst

Door droogte, honger en gebrek aan regen heeft Afrika enorm te lijden van de klimaatverandering terwijl het slechts 2% bijdraagt aan het broeikaseffect. China, VS en Europa zijn de grootste vervuilers. Om die reden vraagt Afrika bij monde van Akinwumi Adesina, CEO van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB) om effectief leiderschap en betrokkenheid van de wereld om de milieuafspraken van Parijs na te komen. Het is een overtuigende uitnodiging om het denken in eigen belang, ‘America first ‘ of ‘Nederland eerst’ de nek om te draaien. Adesina schetst de driehoek van bedreigingen: extreme armoede op het platteland, hoge werkloosheid onder jongeren en het klimaat en milieuproblemen. Samen brengen ze terrorisme naar Europa en vluchtende jongeren van wie velen verdrinken in de Middellandse zee. “De toekomst voor hen ligt niet in Europa maar in Afrika zelf”.

In onze tijd gaat onevenredig veel aandacht uit naar stompzinnige en immorele ‘wereldleiders’ die vooral aan zichzelf denken. Het is verfrissend te luisteren naar originele suggesties van verstandige en betrokken deskundigen. De zon kan meer doen dan groente te laten groeien. Met dit motto wil de AfDB in de komende 10 jaren 25 miljoen ‘Jobs Youth’ banen creëren en met hernieuwbare energie vervuilende brandstoffen uitbannen. Hiermee biedt Afrika ook oplossingen voor Europese problemen. Op onze beurt kunnen wij bijdragen aan een welvarend en perspectiefvol Afrika. Met een moedig klimaatbeleid en verantwoord gebruik van menselijke talenten, natuurlijke hulpbronnen en een open houding naar onze collega’s in andere landen.

Genoemde wereldleiders denken nog steeds dat de zon om hen draait. Wij weten met Galilei (1597) dat wij om de zon draaien. Met die bescheidenheid, nieuwsgierigheid en kennis kunnen we grensoverschrijdend samenwerken aan een goede wereld.

Ik wens u allen een zonnig 2019.

Henk Bruning

Dilemma BZK toelage ambtenaar. Wat vindt u?

cartoon-tobehonest-smile-blog-henk

Geeft u ambtenaar € 40.000 vergoeding?

Onlangs berichtten de media over een topambtenaar die ruim € 40.000 kreeg voor slechts 18 dagen werk op Curaçao. De Secretaris Generaal van BZK (SG) nam deze beslissing die aanleiding gaf tot vragen en soms tot verontwaardiging. Stel dat de SG u had uitgenodigd zijn mogelijke dilemma te onderzoeken: Geven we de topambtenaar wel of niet € 41.745 voor 18 dagen werk op Curaçao?

In het onderzoek houdt u rekening met de richtlijnen en de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen. De argumenten kunnen we onderscheiden naar een waarde (W), een gevolg (G) of naar een smoes (S). Hieronder is het schema voorzien van enkele argumenten van het ministerie. U wordt uitgenodigd nieuwe argumenten toe te voegen en deze te wegen met een W, G of S. Daarna neemt u een beslissing: Ik geef het bedrag van € 41.745 wel en dan noemt u 2 argumenten aan de wel-zijde, ondanks 1 of 2 argumenten aan de andere zijde. Ik geef het bedrag niet omdat (2 argumenten aan de niet-zijde), ondanks 1 of 2 argumenten aan de wel-zijde.

Enkele gebruikte argumenten:

WGS WEL NIET WGS
W Vanwege de buitenlandvergoeding

W = regel

VUBZK-regel stelt als eis een verblijf van 60 aaneengesloten dagen in buitenland

W = regel

W
G Recht op vergoeding door hogere lasten (onkostenvergoeding)

G = gevolg van de opdracht

Imago schade voor het ministerie en voor ambtenarij.

G = burgers begrijpen het niet, riekt naar zelfverrijking

G
S De huidige minister Ollengron stelt: uitzonderlijke situatie, dat ambtenaar nauwelijks op Curaçao was, was niet voorzien.

S = gelegenheidsargument

Bedrag voor de echtgenote is niet aangepast.

S = leeg argument

Balkenende norm

W = afspraak met parlement

S

 

W

Van belang is dat u argumenten bedenkt voor beide beslissingen. Hiermee laat u zien dat u ook de andere kant van deze zaak in uw overweging hebt betrokken. Ieder argument geeft u een gewicht: een waarde, wet of regel (W) heeft het zwaarste gewicht, rekening houdend met de gevolgen van uw beslissing (G) heeft een minder zwaar gewicht en een niet ter zake doend argument of smoes (S) kent geen gewicht. Welk argument heeft het zwaarste gewicht en geeft uiteindelijk de doorslag voor uw overweging. Laat in de formulering van uw beslissing zien, dat u ook het sterkste tegenargument hebt meegewogen: “Ik doe …. , ondanks, ….”.

Ik nodig u uit om, vanuit uw denkbeeldige rol als adviseur van de SG van BZK, deze kwestie van aanvullende argumenten te voorzien.

Aan u de beslissing!

Henk Bruning